1. Opšte odredbe

1.1 Ovi uslovi opisuju i utvrđuju uslove koji uređuju korišćenje veb stranice (u nastavku portal) www.hej.ipko.com, u vlasništvu kompanije IPKO.

1.2 IPKO zadržava pravo da promeni svaki deo portala i da izbriše svaki deo sadržaja bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja.

2. Dozvoljeno i zabranjeno ponašanje

2.1 Dozvoljeno je da korisnik veb stranice stvara linkove, ukoliko u istom obuhvati i logotip portala. Link ne može biti stvoren na stranicu sa nezakonitim ili nemoralnim sadržajem. Na zahtev kompanije IPKO, vlasnik ili upravnik veb stranice, na kojoj se nalazi ovakav link, treba odmah da ga ukloni.

2.2 Osim u gore pomenutom slučaju, u drugim zemljama i/ili u drugim medijima, zabranjeno je objavljivati, umnožavati, raspodeljivati ili koristiti logotip portala www.hej.ipko.com bez dozvole kompanije IPKO.

2.3 Portal nije ovlašćen posebno za sledeće radnje:

  • Nikakva diskriminacija, na primer zbog rase, nacionalne pripadnosti, veroispovesti i političke opredeljenosti i seksualne usmerenosti;
  • Sprovođenje aktivnosti na portalu koje su u suprotnosti sa zakonima;
  • Korišćenje usluga portala za slanje neodgovarajućih poruka;
  • Bilo kakvo uznemiravanje korisnika korišćenjem usluga kompanije IPKO.

3. Usluge i pristup

3.1 Korisnik koristi usluge portala www.hej.ipko.com omogućene putem mobilnih telefona i putem interneta, sa pristupom različitim sadržajima i/ili sadržaju stranica www.hej.ipko.com kao pojedinac i njihov stepen interaktivnosti kao i način pristupa stranici – ili pristupa putem www ili WAP veza ili stranica. Korisnik može pristupiti portalu putem mobilnog telefona, koji ima odgovarajući pretraživač interneta.

3.2 Na portalu www.hej.ipko.com kompanije IPKO, korisnicima se nalaze na raspolaganju i dodaci (dodatne aplikacije) i zabavni sadržaji za mobilne telefone i kompjutere. Njihovo korišćenje uređuju ovi uslovi. Bilo kakve mobilne ili kompjuterske dodatke i dodatke zabavnog sadržaja, korisnik portala www.hej.ipko.com podešava sam na svom kompjuteru ili mobilnom telefonu na svoju odgovornost. IPKO nije odgovoran za plaćanje troškova pričinjenih korišćenjem kompjutera ili druge mobilne opreme ili priključivanjem na internet ili prenošenjem sadržaja ili za pričinjavanje bilo kakve štete usled prenosa ili ugradnje proizvedenog sadržaja na mobilnom telefonu ili kompjuteru korisnika.

3.3 Za kupovinu robe ili usluga na adresi www.hej.ipko.com kao portalu gde se za rad koji se plaća putem terminala mobilnih telefona ili kada je plaćanje povezano sa SIM karticom korisnika, važe opšti uslovi korišćenja usluga elektronske komunikacije kompanije IPKO (u nastavku SPU) posebni uslovi za korišćenje pokretnih usluga elektronske komunikacije i Uslovi funkcionisanja (u nastavku UF). U slučaju javljanja sukoba između ovih uslova i SPU ili SPU prvenstvo imaju odredbe UF-a.

3.4 Tokom korišćenja plaćenih usluga na portalu www.hej.ipko.com ili tokom korišćenja plaćenih sadržaja, korisnik za korišćenje ovih usluga ili za pristup ovim uslugama plaća cenu na osnovu važećeg cenovnika za ove usluge i na način, predviđen tokom korišćenja ili tokom pristupa uslugama. Cenovnik se objavljuje na portalu www.hej.ipko.com

3.5 Ukoliko se tokom naručivanja plaćenih usluga i sadržaja ne navede drukčije, cena za korišćenje plaćenih usluga ili za pristup plaćenim uslugama izriče se korisniku, koji koristi usluge putem pretpate, u vidu redovnog mesečnog računa za korišćenje usluga kompanije IPKO, korisnika mobilne telefonije, iznos isplate biće oduzet od preostalog iznosa na kreditnom računu.

3.6 Tokom korišćenja plaćenih usluga ili tokom kupovine sadržaja, gde su priroda usluge i način pristupa sadržaju, takvi da vraćanje primljenih sadržaja nije moguće, korisnik nema pravo da raskine ugovor, osim ukoliko se zakonom predviđa drukčije.

3.7 Ukoliko korisnik prekrši ove uslove, onda mu IPKO može prekinuti korišćenje portala kompanije IPKO www.hej.ipko.com

4. Ograničavanje garancija

4.1 IPKO će raditi na portalu www.hej.ipko.com kako bi pružio nove informacije, treba da obavesti korisnike portala da su tekstovi informativnog karaktera, da ne garantuje niti snosi bilo kakvu odgovornost za njihovu tačnost kao i za tačnost cele stranice. IPKO ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju i tačnosti objavljenih informacija, do kojih je došlo zbog nepoklapanja u vremenu, grešaka u podacima ili iz drugih razloga. Svi korisnici, treba da znaju da objavljeni sadržaj i informacije treba da koriste na svoju odgovornost.

5. Profil www.hej.ipko.com

5.1 Korisnik portala www.hej.ipko.com može stvoriti jedan profil na stranici www.hej.ipko.com Profil se može stvoriti ulaskom pod željenim imenom, lozinkom važećom e-mejl adresom i aktivini hej! paket putem opcije Facebook Connect, sa imenom korisnika i lozinkom na socijalnoj mreži Facebook i hej! Paket aktivan.

5.2 Korisnik koji ne želi da koristi svoj profil može da ga izbriše.

6. Autorska prava

6.1 Dozvoljeno je da se sadržaj na raspolaganju na portalu www.hej.ipko.com razmatra i umnožava u nekomercijalne lične svrhe. Sadržaj predstavlja vlasništvo administratora stranice, kompanije IPKO ili trećih strana (npr. sadržaj koji se odnosi na organizatore događaja ili stvaraoce, predstavljene na veb stranici i sadržaji koji su predstavljeni i objavljeni) i korisnik ne stiče nad njima nikakva imovinska, autorska ili srodna prava. Korisnik ima pravo da koristi sadržaj samo u predviđene svrhe i u lične nekomercijalne svrhe. Sadržaj ne može da se promeni, da se transkribuje, da se ponovo objavi ili da se proširi niti u komercijalne ni u nekomercijalne svrhe, bez pismene dozvole odobrene od strane kompanije IPKO. U slučaju bilo kakve upotrebe sadržaja ovih stranica, treba očuvati sve znake autorskih prava i prava na industrijsku imovinu kao i druga obaveštenja i opomene.

6.2 Video snimci postavljeni na veb stranici www.hej.ipko.com, nisu vlasništvo stvaraoca stranice, tako da IPKO ne snosi odgovornost za sadržaj i njihovu delatnost. Video-snimci se objavljuju putem veb usluge YouTube.

6.3 Marke koje se pojavljuju na portalu su registrovane trgovačke marke u vlasništvu ili licenciranje od strane kompanije IPKO i drugih njenih kompanija. Bilo kakvo korišćenje ovih marki zabranjeno je bez dobijanja prethodne saglasnosti u pismenoj formi od vlasnika ovih prava. Marke koje nisu registrovani, zaštićene su propisima o autorskim pravima.

7. Uslovi privatnosti

7.1 Za korišćenje nekolicine delova portala www.hej.ipko.com treba se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom. Registracijom na portalu,korisnik se slaže da će sve njegove privatne informacije, koje je prijavio tokom procesa stvaranja korisničkog imena i korišćenja portala www.hej.ipko.com, biti upotrebljene na način i u svrhe opisane u nastavku ovih uslova.

7.2 IPKO se angažuje na tome da se lični podaci korisnika, stečeni putem portala www.hej.ipko.com, sačuvaju pažljivo i da ih ne prenese bilo kojoj trećoj strani.

7.3 IPKO se angažuje da zaštiti privatnost korisnika portala www.hej.ipko.com. Informacije o korišćenju stranice portala, koje će se sakupiti na automatski način i koje ne omogućavaju proveru ličnih informacija, IPKO će upotrebiti u cilju poboljšanja korišćenja portala.

7.4 Lični podaci, koje korisnik prijavi tokom procesa stvaranja korisničkog imena i tokom korišćenja portala www.hej.ipko.com, biće obrađeni u cilju obezbeđivanja direktnih informacija za korisnike o novim uslugama portala www.hej.ipko.com i za kontrolu iskoristivosti portala www.hej.ipko.com i usluga od strane korisnika, u skladu sa ovim uslovima, SPU, UF i uputstvima o korišćenju usluga.

7.5 Lični podaci sakupljaju se, obrađuju i čuvaju godinu dana nakon poslednjeg korišćenja portala www.hej.ipko.com, gde je registracija korisnika bila obavezna.

8. Drugi uslovi

8.1 IPKO nije odgovoran za slučajno nefunkcionisanje portala, za svaku netačnost informacija i za svaku štetu koja nastaje kao rezultat netačnih i nepotpunih informacija, ili usled nefunkcionisanja pristupa internetu od strane pružaoca.

8.2 Iz razloga što na portalu www.hej.ipko.com postoji nekoliko konkretnih linkova koji nemaju nikakve veze sa portalom i koji su van kontrole kompanije IPKO, IPKO ne može da garantuje i ne može da prihvati ili da uzme u obzir bilo kakvu ovakvu žalbu u vezi sa tačnošću sadržaja bilo koje stranice, na koju nudi link ili na koju se poziva, i ne snosi nikakvu odgovornost za zaštitu informacija na ovoj stranici.

9. Završne odredbe

9.1 Ovi Uslovi stupaju na snagu dana 16.05.2012.

9.2 Ovi uslovi objavljuju se na veb stranici kompanije IPKO